Ομιλίες

11.09.2014

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΝΔ κ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΒΛΑΧΒΕΗ, & ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/39/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/17/ΕΚ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών στο χώρο της υγείας, απαιτείται η διαμόρφωση ενός καθολικού συστήματος διαχείρισης και δίκαιης κατανομής των δημοσιονομικών πόρων μεταξύ των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών.

Η δημιουργία ενός καθολικού συστήματος ομοιογενών διαγνωστικών ομάδων ως συστήματος κατανομής αμοιβών, μπορεί να οδηγήσει στη σταθεροποίηση των κυβερνητικών δαπανών για νοσοκομειακές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Οι διαθέσιμοι πόροι θα διανέμονται πιο δίκαια στους παρόχους υπηρεσιών, από τη στιγμή που ένα αφομοιωμένο και ώριμα λειτουργικά σύστημα ομοιογενών ομάδων δημιουργεί ροή χρημάτων στα νοσοκομεία αναλογικά προς τις υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά τους (δηλαδή εγχειρήσεις, σοβαρότητα της ασθένειας κλπ).

Στόχος είναι να σταματήσει να υφίσταται το κίνητρο της διενέργειας περιττών διαγνωστικών μεθόδων και να δοθούν κίνητρα στα νοσοκομεία για την παροχή καλύτερης ποιότητας μεθόδων και υπηρεσιών.

Ομοίως, η ανάγκη για προσφορά οικονομικότερων υπηρεσιών, θα ενταθεί στο σύνολό της μέσω της διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμάκων και ιατρικών υλικών.

Αυτά τα μέτρα, οδηγούν σε σημαντικό βαθμό στην επάρκεια των παρεχόμενων νοσοκομειακών υπηρεσιών. Τα νοσοκομεία, από μακροοικονομική άποψη, είτε θα αναγκαστούν να μειώσουν τη συνολική δαπάνη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες είτε, εάν η δαπάνη τους διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, θα υποχρεωθούν στη δραστική ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών τους. Ταυτόχρονα, θα επιτραπεί η καλύτερη δυνατή χρήση των υφιστάμενων οικονομικών πόρων και σαν αποτέλεσμα θα δύναται να επιτευχθεί ένα καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών στο νοσοκομειακό τομέα.

Το σχέδιο νόμου που συζητούμε, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του συστήματος, αλλά και να διορθώσει τις ανεπάρκειές του. Με αυτή την προοπτική ξεκινά –πιλοτικά στην αρχή- η εφαρμογή ενός προγράμματος Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων (ΚΕΝ εν συντομία) ή DRG κατά το διεθνή όρο. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος κοστολόγησης στα νοσοκομεία για τη σύναψη συμβάσεων με βάση μελλοντικές συμβάσεις – πακέτα, μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση αξιολογεί υφιστάμενα διεθνή παραδείγματα παρόμοιων προγραμμάτων, λαμβάνει και αξιολογεί στοιχεία αυτών και διαμορφώνει ένα νέο σύστημα προσαρμοσμένο όμως στην ελληνική πραγματικότητα.

Για το σκοπό αυτό, εισάγεται στο χώρο της υγείας το Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων το λεγόμενο «Σ.Α.Ν.». Πρόκειται για ένα καθολικό σύστημα κατανομής αμοιβών, οικονομικών πόρων μεταξύ νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών.

Το σύστημα αυτό λειτουργεί βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που παρέχονται για την εισαγωγή, διάγνωση και θεραπεία των ασθενών.

Το Σ.Α.Ν. περιλαμβάνει όλες τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Εξαιρούνται αυτές που αφορούν στην ιατρική περίθαλψη ασθενών

              1. σε ψυχιατρικά νοσοκομειακά τμήματα,

              2. σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων και

              3. στην αποκατάσταση σε εξειδικευμένα νοσοκομειακά τμήματα η κέντρα αποκατάστασης.

Ως κεντρική αρχή προβλέπει τον καθορισμό δίκαιης αμοιβής για όλες τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται ανά περιστατικό ασθενούς. Συνιστά ένα εθνικής εμβέλειας καθολικό σύστημα καθορισμού αμοιβών επί τη βάσει διαγνωστικά ομοιογενών ομαδοποιήσεων των υπηρεσιών ανά περιστατικό, καθώς και συνυπολογισμού δαπανών κάθε είδους.

Το Σ.Α.Ν. τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2015, σε συγκεκριμένα νοσοκομεία και από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως το τέλος του έτους, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές. Ως ημερομηνία καθολικής εφαρμογής του ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2017.

Για τη δημιουργία και τη διαρκή ανάπτυξη του Σ.Α.Ν., όλα τα δημόσια νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές της χώρας, υποχρεούνται να αποστείλλουν σε ηλεκτρονική μορφή, αρχείο με τα στοιχεία των ασθενών και τα ιατρικά και διοικητικά δεδομένα από το φάκελο νοσηλείας τους, όπως δεδομένα εισαγωγής, αιτία εισαγωγής, εξιτήριο και τα γενικά δεδομένα. Τα αρχεία Νοσηλείας περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Ειδικότερα για τα δημόσια νοσοκομεία, αυτά οφείλουν να αποστείλουν και τα στοιχεία κόστους νοσηλείας ανά περιστατικό ασθενούς. Τα στοιχεία αυτά θα εισάγονται προς επεξεργασία σε ηλεκτρονικό σύστημα και θα σταθμίζονται ως προς τη διαμόρφωση της τελικής κατανομής της αμοιβής ανά περιστατικό ασθενούς.

Για τον ίδιο λόγο, ακόμα και ο ΕΟΠΥΥ, ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και κύριος φορέας αγοράς υπηρεσιών υγείας, υποχρεούται όπως αποστέλλει σε τακτική βάση τα ίδια δεδομένα των ασφαλισμένων του.

Θα ήθελα να τονίσω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως η τήρηση του αρχείου αυτού και η επεξεργασία των δεδομένων υπόκειται στους περιορισμούς των διατάξεων του ν. 2472/1997 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Προκειμένου να διενεργηθούν όλα τα αναγκαία προαναφερθέντα βήματα,  κρίνεται απαραίτητη και προβλέπεται στο παρόν νομοσχέδιο η δημιουργία ενός διακριτού φορέα ο οποίος θα λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου της δημιουργίας και της λειτουργίας του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων.

Ο φορέας αυτός θα φέρει την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.».

Με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. και συλλογικών οργάνων ιδιωτών και παρόχων υπηρεσιών υγείας, σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 20%. Το δημόσιο θα διατηρεί το 51% των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο 29% θα μπορεί να αποκτηθεί από Φορείς του Δημοσίου. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του συγκεκριμένου συστήματος κατανομής αμοιβών μέσω της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων -ιδιωτικών και δημόσιων- στη διαμόρφωση, την ανανέωση και τη μελλοντική διαχείρισή του.

Με την πλήρη λειτουργία της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. και την πλήρη ένταξη στο Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων όλων των δημόσιων νοσοκομείων, θα δημιουργηθεί ένας τεράστιος χάρτης παρεχόμενων νοσοκομειακών, ιατρικών και φαρμακευτικών  υπηρεσιών προς τον πολίτη με τεράστιο όφελος για τον ίδιο. Η δημοσίευση των δεδομένων αυτών για την ενημέρωση των πολιτών, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επιλογή του νοσοκομείου από τους ασθενείς στο μέλλον.

Οι εκθέσεις ποιότητας του νοσοκομείου που προέρχονται από τα δεδομένα αυτά, θα επιτρέπουν στους ασθενείς να συγκρίνουν διάφορα νοσοκομεία ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η προοπτική αυτή, προωθεί τον ανταγωνισμό μεταξύ των νοσοκομείων και παράγει έτσι ένα καθοριστικό όφελος για τον τομέα της υγείας στο σύνολό της.

Στο παρόν σχέδιο νόμου, με τις διατάξεις των άρθρων δέκατο και ενδέκατο, η χώρα μας ενσωματώνει στο εθνικό της δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 39 του 2012. Ειδικότερα, εισάγεται ο όρος «επιπολασμός» ο οποίος αντικαθιστά τον χρησιμοποιούμενο ως τώρα όρο «επίπτωση». Ο «επιπολασμός» είναι το ποσοστό ενός πληθυσμού που νοσεί από μια συγκεκριμένη νόσο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στην πράξη, υπάρχουν περισσότερα αξιοποιήσιμα στατιστικά στοιχεία για τον επιπολασμό παρά για την επίπτωση. 

Επιπλέον, για την αξιολόγηση του αντικτύπου μιας χρόνιας νόσου σε μια κοινότητα και για τον προσδιορισμό των επακόλουθων αναγκών, ο επιπολασμός είναι πιο κατάλληλος δείκτης μέτρησης από την επίπτωση.

Τέλος, με συμπληρωματική τροπολογία που κατατέθηκε, για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, παρατείνεται η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 36 και του άρθρου 37 του νόμου 4238/2014.

Με την προτεινόμενη παράταση, τακτοποιούνται επιμέρους επιτακτικές εκκρεμότητες των νοσοκομείων για προμήθειες και υπηρεσίες που έχουν διενεργηθεί και παρασχεθεί αντίστοιχα στα νοσοκομεία 


Προηγούμενο Επόμενο

Σέρρες: Σαν σήμερα...

1908 | 

Σε έκθεση του ο Μητροπολίτης Μελενίκου Αιμηλιανός Δάγγουλας αναφορικά με τις βιαιότητες του Βουλγαρικού κομιτάτου τον μήνα Φεβρουάριο 1908 ανέφερε: «…Εις το χωρίον Πιπέρνιτσα της περιφερείας Δεμίρ-Ισάρ, 8μελής βουλγαρική συμμορία έκαυσε δύο οικίας σχισματικών και εφόνευσε τον ιδιοκτήτην της μιάς μετά των δύο αυτού τέκνων».

1926 | 

Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διάταξη δια της οποίας χορηγήθηκε στον Κωνσταντίνο Εξηντάρη «απλή άδεια ηλεκτρικής εγκαταστάσεως παραγωγής και διανομής ρεύματος εν τη πόλει της Νιγρίτης».

1927 | 

Η «Νέα Ελληνική Οπερέτα Ολυμπίας Καντιώτη-Ριτσιάρδη» ανέβασε στο «Πάνθεον» το απόγευμα το «Σαρλώ» και το ίδιο βράδυ το «Γύρω στην αγάπη».

1927 | 

Προβάλλονταν στον «Ορφέα» η ταινία «Ο Τρωϊκός Πόλεμος - Η ωραία Ελένη και η Άλωσις της Τροίας».

1932 | 

«Ο Σύλλογος Δεσποινίδων Σερρών» διοργάνωσε φιλολογική βραδιά με απαγγελίες ποιημάτων, θεατρικά μονόπρακτα, τραγούδια και χορούς. Στην αρχή έγινε ομιλία για το Στρίντμπεργκ από τον Π. Κοντ. (;) και απήγγειλαν οι Γ. Βογιατζής τους «Μοιραίους» του Βάρναλη και ο Κ. Ντίνος το «Νεκροφίλημα» του Φουντουκάκη. Στη συνέχεια ανέβηκαν τα μονόπρακτα «Μπροστά στον θάνατο» (Γ. Βογιατζής, Β. Γεωργοπούλου, Μαρ. Και Ρούλα Αβραμάκου και Κ. Ντίνος) καθώς και το «Η Βασίλισσα της καλλονής» (Κ. Ιωαννίδου, Μ. Αβραμάκου, Γ. Βογιατζής). Στη βραδιά τραγούδησε ο Σ. Καφταντζής («Τόσκα» και τον «Κατάδικο») και ο Γ. Καμβουσιώρας, ενώ χορεύτηκαν ρωσικοί χοροί.

1946 | 

Στο «Κρόνιον» ανέβηκε η «ξεκαρδιστική σύγχρονη επιθεώρηση» του Γ. Μαλέα (Γ. Καφταντζή) «Οι Σέρρες απ' την καλή και την ανάποδη».

1946 | 

Στους τοίχους του Γυμνασίου «Χίτες» μαθητές έγραψαν με μεγάλα γράμματα: «Η «Χ» και η μαύρη χειρ αγρυπνεί. Χτυπήστε με πέτρες και ξύλα τον καθηγητή Κωστόπουλο».

1957 | 

Η εφημερίδα «Μακεδονία» έγραφε: «Αναχώρισεν εις Αθήνας ο πρόεδρος της Ενώσεως Επαγγελματιών και βιοτεχνών Σιδηροκάστρου κ. Νικ. Ιωάννου και ο σύμβουλος της Ενώσεως κ. Θ. Καμπέρης, συνοδευόμενοι και υπό του προέδρου της κοινότητος Πετριτσίου κ. Στ. Παπαδοπούλου, προκειμένου να παρουσιασθούν εις τον Πρόεδρον της κυβερνήσεως και τους υπουργούς Εμπορίου και Οικονομικών και επιδώσουν υπόμνημα, δια την ανακατασκευήν της οδικής γεφύρας του Στρυμώνος, ως και δια την επίλυσιν και άλλων σοβαρών εκκρεμούντων ζητημάτων της πόλεώς μας».
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)